Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайд

байна. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг хийх явцад тухайн төслийн онцлогоос хамаарч оролцогч талуудын санал болгосон нэмэлт асуултаар түлхүүр асуулт баяжигдаж болно.

ЛЕКЦ ДААЛГАВАР

Байгаль орчинд технологи ашиглах: Технологи бол хүний амьдралыг хөнгөвчлөх хэрэгсэл төдийгүй байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлдөө маш сайн үр өгөөж өгдөг бөгөөд үүний нэг жишээ бол байгаль ...

Байгаль орчин

Байгаль орчин. Бидний үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалтын стратегийн гол цөм нь байгаль орчинд хүндэтгэлтэй хандахад оршино. Бид үйл ажиллагаандаа байгаль орчинд нөлөө учруулахаас ...

Экологийн асуудлууд

Ийм хурдацтай хэрэглээ, хүн амын өсөлтөд байгаль орчинд үзүүлэх хор хохирол нэмэгддэг. Эдгээр экологийн асуудлыг тусад нь шийдэж, шийдэл олох ёстой.

Усан орчинд үзүүлэх архаг хоруу чанар гэж усан орчин тухайн бодист өртсөнөөс усны организмын амьдралын мөчлөгийн хугацаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх тухайн бодисын шинж чанарыг хэлнэ.

экологийн тулгамдсан асуудал

экологийн тулгамдсан асуудал. 1. ЭКОЛОГИ БА БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ ЛЕКЦ 7 Хичээлийн сэдэв: НИЙГМИЙН ЭКОЛОГИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД • Хүрээлэн буй орчинд байгаль орчны үзүүлэх нөлөө ♦Хүний үйл ...

Natural Resource Governance Institute

Уул уурхайн салбарт үзүүлэх нөлөө Экспортын голлох бүтээгдэхүүнүүд нь нүүрс, зэсийн баяжмал бөгөөд эрдсийн бүтээгдэхүүний экспорт 2020 оны эхний найман сарын байдлаар 2019 оны мөн үетэй ...